2011

khai giảng lớp công nghệ tt ba bể

Ngày 31 tháng 8 năm 2015 tổ hức tập huấn cntt, do đk trình độ cntt có hạn nên bản thân chưa đáp ứng được yêu cầu của nội dung lớp tập huấn: mạng không vào được,…